Logo UdL
 

Perfils

Inici > Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

sprlEl Servei de Prevenció de Riscos Laborals planifica i coordina les activitats preventives, en l'àmbit de la seguretat en el treball, la higiene industrial, l'ergonomia, la psicosociologia i la vigilància de la salut, d'acord a les avaluacions de riscos i als plans de prevenció.


El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan de participació en matèria de prevenció. La seva composició és paritària i té una normativa pròpia de funcionament (acord del Consell de Govern núm. 226/2009). Es reuneix periòdicament i els temes tractats es recullen en les actes corresponents.


La prevenció s'integra als campus a través de les comissions de campus i s'integra als departaments tècnics a través dels coordinadors de prevenció i col·laboradors.


 Tot el personal de la UdL té funcions i responsabilitats en temes de prevenció, recollides en el document d'estructura preventiva aprovat per Consell de Govern.

 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Lleida - Plaça Victor Siurana 1, 25003 Lleida Telf. 973702021 - Prevencio@prls.udl.cat